วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

น่าสนใจค่ะ

องค์ประกอบ 3 ส่วนที่สำคัญสำหรับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ นั้นสิ่งที่นักศึกษาต้องทำความใจและเรียนรู้ให้ลึกซึ้ง มีอยู่ 3 องค์ประกอบที่สำคัญด้วยกัน คือ
1. จุดประสงค์การเรียนรู้
2. กิจกรรมการเรียนรู้
3. การวัดและประเมินผล

ทั้งสามองค์ประกอบ จะต้องเขียนให้สอดคล้องและสัมพันธ์กัน